VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Rescue System Slovakia :

www.rescuesystemslovakia.sk


Vodná záchranná služba
vykonáva záchranu pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach na vodnej ploche, plavidlách a plávajúcich zariadeniach a to najmä:
- záchranu osôb a majetku
- zabezpečenie ochrany osôb a majetku pri prácach na vodných plochách
- vykonávanie záchrannej činnosti na vodných plochách, na miestach vyhradených pre vodné športy a rekreáciu
- poskytovanie pomoci pri záchrane majetku na plavidlách a plávajúcich zariadeniach
- čerpanie vody zo zaplavených malých plavidiel a plávajúcich zariadení
- poskytovanie pomoci správcovi toku, vodnej plochy v súčinnosti s organizačnými zložkami Dopravného úradu, hasičského zboru, polície, zdravotnej pomoci
- záchranné práce pod vodou, potápačská činnosť
- preventívna činnosť na vodných plochách, zariadeniach pre vodné športy a rekreáciu

Vodná záchranná služba okrem záchranných prác vykonáva technické zabezpečenie:
- pri prácach na vodnej ploche, opravách a údržbách:
- potápačské práce
- vizuálna kontrola ponorenej časti plavidla
- zváračské práce pod vodnou hladinou
- brúsenie a rezanie pod vodnou hladinou
- plávajúce móla

- zabezpečuje kultúrne a športové podujatia na vodnej hladine

Predaj:
- záchranných a pracovných plavidiel Whaly
- záchranné pracovné vesty
- rescue pomôcky - záchranný kruh, vrhačky, laná, svetlice, svietiace bóje

Pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie:
- zabezpečujeme pozorovanie vodného toku
- sa zúčastňujeme na hlásnej povodňovej službe a varovaní obyvateľstva
- spolupráca so správcom vodného toku pri povodňových zabezpečovacích prácach

Odborná pripravenosť posádky zahŕňa znalosti, zručnosti a návyky potrebné k vykonávaniu záchranných a zabezpečovacích prác na vodných plochách.

Hot chilli lode, s.r.o.

Komárovská 47, 821 06 Bratislava
821 06 Bratislava 2

Jaromír Minařík
Telefón: +421 910 569 933
email: info@prenajom-lodi.sk

Copyright © 2008 Jaromír Minařík - Hot chilli